ای وطـن جشــن تــوراگفــتـن مبارکبـــادمـیـخواهــم

             تــــوراآبــادواولادتــــوراآزادمـــــــیـــخــــواهــــــــــــــم

             نـتــهـــــــا روســتـــاندرازحـــق دلشـــادمــیخواهـــــم

            که هــرکس دشمـن خاکت بودبربــادمــــخـــواهـــــــم
شماره نام ونام خانوادگی نام پدر قریه محل کار مشغولیت کار
۱ محمدعوض رحمی حاجی علی مدد گندو مدینه منوره دکان دارفروشندگی
۲ محمدعارف رحمی حاجی علی مدد گندو مدینه منوره دکان دارفروشندگی
۳ محمدشریف رحیمی حاجی علی مدد گندو تبوک نانوای
۴ خدادادرحیمی چمن ارباب آسیاخانه دمام نانوای
۵ فقیرشاه قاسم جمدارمرحوم آسیاخانه دمام نانوای
۶ لیاقت علی بوستان علی مرحوم آسیاخانه دمام نانوای
۷ محمدیونس بوستان علی مرحوم آسیاخانه دمام نانوای
۸ عبدالعلی مقصودی علی احمدمرحوم مقصود دمام نانوای
۹ عبدالرروف حاجی حسین اولاد دمام رانندگی
۱۰ عبدالعلی حاجی غلام علی سرقول مدینه منوره دکاندارفروشندگی
۱۱ رحمت علی حاجی غلام علی سرقول جده رانندگی
۱۲ علی جمعه مظفری خلیفه اسحق کربلای مدگ مدینه منوره دکاندارفروشندگی
۱۳ محمدنعیم محسین زوارمرحوم مدگ مدینه منوره دکاندارفروشندگی
۱۴ عبدالواحید حاجی سلمان مدگ دمام هوتل
۱۵ خان محمد حاجی جان علی نورک جده تجارت
۱۶ عزیزالله حاجی جان علی نورک جده دکاندارفروشندگی
۱۷ عبدالاحمد حاجی سلمان نورک دمام کفاشی
۱۸ علی بازارجاوید قدم علی مرحوم نورک مدینه منوره دکاندارفروشندگی
۱۹ اسدالله نوروزعلی نورک دمام هوتل
۲۰ علی مدد محمدرفیق مرحوم نورک مدینه منوره دکاندارفروشندگی
۲۱ علی بابا محمدرفیق مرحوم نورک مدینه منوره دکاندارفروشندگی
۲۲ محمدعارف شفای غلام رسول نورک مدینه منوره دکاندارفروشندگی
۲۳ محمدعارف غلامی حاجی رمضان نورک مدینه منوره دکاندارفروشندگی
۲۴ قادرعلی بابو علیاور مرحوم زنگی دمام هوتل
۲۵ عبدالقیوم حاجی خادم زوار قلدی مدینه منوره دکاندارفروشنگی
۲۶ امین الله حاجی خادم زوار قلدی دمام نانوای
۲۷ محمدظاهر حاجی مرزاحسین قلدی مدینه منوره دکاندارفروشندگی
۲۸ محمدابراهیم حسنی جمعه خان قلدی دمام رستورانت
۲۹ حسین مهتر جمعه خان قلدی دمام نانوای
۳۰ احمدعلی حاجی محمدابراهیم قلدی دمام رستورانت
۳۱ محمدانور رجب علی مرحوم قلدی دمام رستورانت
۳۲ حسن علی حاجی عبدالحمید قلدی دمام رستورانت
۳۳ محمدرحیم حاجی محمدحیدر قلدی دمام نانوای
۳۴ محمداکرم مردانعلی ماما قلدی دمام نانوای
۳۶ عبدالقیوم عبدالحسین مرحوم قلدی دمام نانوای
۳۷ قدم شاه چمن شامرحوم توغلوغ دمام هوتل
۳۸ حسن علی محمدعوض ریس مرحوم توغلوغ دمام رستورانت
۳۹ محمدنعیم محمدعوض ریس مرحوم توغلوغ دمام نانوای
۴۰ نیازمحمد یوسف علی مرحوم توغلوغ دمام رستورانت
۴۱ سلمانعلی یوسف علی مرحوم توغلوغ دمام نانوای
۴۲ طالب شاه غلام شاه توغلوغ دمام نانوای
۴۳ محمدشاه محمدابراهیم مرحوم غذبه مدینه منوره دکاندارفروشندگی
۴۴ محمدعارف اکبری حاجی ملانعیم شاجوی سکاکا نانوای
۴۵ حسین علی حاجی علی بابا میسه مدینه دکاندارفروشندگی
۴۶ سرورعلی قمبرعلی مرحوم میسه دمام رستورانت
۴۷ غلام شاه غلام حسین مرحوم میسه مدینه منوره دکاندارفروشندگی
۴۸ محمدرفیق حاجی قربان میسه مدینه منوره دکاندارفروشندگی
۴۹ محمدرضاه عبدالله مرحوم کدلگ دمام رستورانت
۵۰ مردانعلی حاجی عوض کدلگ دمام نانوای
۵۱ محمدزمان حاجی عوض کدلگ دمام رستورانت
۵۲ محمدامان خلیفه موسی مرحوم کدلگ جوبیل هوتل
۵۳ محمدزمان حاجی نعیم اولاد دمام هوتل
۵۴ عبدالطف مرزاحسین ملیکک دمام هوتل
۵۵
۵۶ ۲۰۰۹ ۱۰ ۱۲

نوشته شده توسط محمدعارف رحمی در شنبه چهارم مهر ۱۳۸۸ ساعت ۱۰:۳۵ قبل از ظهر | لینک ثابت |